COLUMN
0002
アーカイヴ 

Design History: Japan Advertising Artist Club 1953 Exhibition

2016.07.06


First appearance

IDEA Magazine No.3 (1953-11-01) p56-58

Japan Advertising Artist Club 1953 Exhibition

Japan Advertising Artist Club 1953 Exhibition

1953-06-14 – 06-22
at Matsuya Ginza

List of Grand Prize and Best Work Entries

the Grand Prize Winner

Urugawa Yasuro (Tokyo)

Poster designed by Urugawa Yasuro

Prize

Ohtsuka Tohoru (Tokyo)
Aoki Masaru (Tokyo)
Masuda Tadashi (Tokyo)
Yamana Arise (Tokyo)
Fukazawa Kunio (Tokyo)
Okai Mutsuaki (Tokyo)
Deushi Minoru (Saitama)
Murakoshi Jo (Kanagawa)
Mikami Masami (Kyoto)
Nakamura Makoto (Tokyo)

Encouragement Award

Watanabe Yu (Tokyo)
Namura Hiroaki (Kobe)
Shibata Kenichi (Tokyo)
Okuno Reiko (Tokyo)
Shimizu Kazuhisa (Tokyo)
Takada Ichiro (Tokyo)
Okumura Junichi (Tokyo)
Kawamura Takanobu (Osaka)
Sasaki Itaru (Tokyo)
Utagawa Seiichi (Tokyo)
Honda Hachiro (Tokyo)
Uonari Shoichiro (Tokyo)
Mano Toshihisa (Nagoya)
Hori Masakazu (Tokyo)
Toyoshima Takashi (Saitama)
Murata Michinori (Tokyo)
Matsumoto Jiro (Tokyo)
Saito Takao (Tokyo)
Itoh Jun (Tokyo)

Japan Advertising Artist Club 1953 Exhibition